Seminaria

Członkowie Stowarzyszenia poprowadzą:

Trening szybkości i bezbłędności pisania – przygotowywanie do konkursów

Trening poprowadzą specjaliści, których podopieczni wygrywali lub byli laureatami międzynarodowych konkursów pisania na komputerze.

lub przedstawią seminaria:

Praca z komputerem znakiem czasu, a problem zdrowia dzieci i młodzieży
Uczestnikom przypomni się zagrożenia zdrowotne pracy przy komputerze, lecz przede wszystkim poda się rozwiązania je minimalizujące.

Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym poprzez znajomość metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze sukcesem nauczyciela
Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy na temat metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze. Seminarium prowadzą praktycy tej metody, trenerzy laureatów konkursów pisania na komputerze na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej

O wyższości bezwzrokowego pisania na komputerze nad pisaniem niemetodycznym – argumenty naukowe
Na podstawie wyników międzynarodowych badań naukowych oraz obserwacji przedstawione zostaną argumenty, przemawiające za bezwzrokową obsługą klawiatury.

Dbałość o jakość korespondencji jako wyraz wysokich kompetencji pracowników
Uczestnikom przedstawi się układ pisma biurowego, zwyczajowo stosowany w Polsce oraz zasady redagowania korespondencji z uwzględnieniem norm języka polskiego.

Korespondencja tradycyjna i elektroniczna – zasady
Uczestnicy tego seminarium, oprócz wiadomości dotyczących układu pisma biurowego oraz zasad jego redagowania z uwzględnieniem norm języka polskiego, otrzymają informacje dotyczące prawidłowego pisania e-maili.

W dniu 20 lutego 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Tychach odbył się konkurs Mistrz Klawiatury. W jego trakcie członkinie naszego Stowarzyszenia zadały pytanie: Misją nauczyciela, by pisanie na komputerze uwolniło świadomość. Omówiono zalety bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera, przy którym przyjmuje się prozdrowotną postawę. Zadano sobie pytanie, dlaczego w tej umiejętności panuje w naszym kraju swoisty analfabetyzm (brak odpowiedniej ilości godzin nauki, brak metodyków tej umiejętności, brak świadomości społecznej ważności metodycznego pisania).

Członkinie zaproponowały zgromadzonym pomoc z ramienia Stowarzyszenia, która może dotyczyć przeprowadzenia ogólnego zebrania dla rodziców, na którym omówione byłyby zdrowotne aspekty prawidłowego pisania na komputerze; przeprowadzenia pokazu prawidłowej postawy na lekcjach informatyki. Zaproszono nauczycieli do aktywności w prowadzonych działaniach Stowarzyszenia – konkursach na różnym szczeblu i różnych typów.

W dniu 18 lutego 2009 r. w gościnnych murach Zespołu Szkół w Gostyni odbyło się seminarium: Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznych poprzez znajomość metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze sukcesem nauczyciela. Uczestnikami byli nauczycieli informatyki szkół powiatu mikołowskiego. Mieli oni możliwość uczestniczenia w lekcji nauki pisania na komputerze Przedstawiono także prezentację Znajomość metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze podstawowym elementem warsztatu nauczyciela informatyki.

Nauczyciele otrzymali „wytyczne” metodycznego podejścia do nauki tej ważnej umiejętności pracy z komputerem.

W dniu 10 marca 2008 r. odbyło się seminarium:
Praca z komputerem znakiem czasu w Zjednoczonej Europie a problem zdrowia dzieci i młodzieży.

Adresatami byli nauczyciele informatyki oraz dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów powiatu mikołowskiego. Na seminarium omówiono naukowe obserwacje dotyczące wpływu pracy z komputerem na zdrowie młodego pokolenia.

Program przedstawiał się następująco:
Wpływ pracy z komputerem na zdrowie dzieci i młodzieży – wykład  (lek. med. J.Suchego oraz mgr T. Wawrzynek – nauczyciela techniki biurowej w ZS nr 2 w Tychach);
Prawidłowa postawa przy komputerze – warsztaty prowadzone przez dr K. Sulwińską – nauczyciela techniki biurowej z ZSE w Chorzowie;
Ćwiczenia śródlekcyjne na lekcjach informatyki przejawem troski o zdrowie dzieci
i młodzieży – prelekcja połączona z warsztatami przegotowana i przedstawiona przez pedagoga -terapeutę – mgr A. Gryn;
Omówienie form edukacyjnych na lekcjach informatyki stosowanych w Republice Czeskiej – mgr Hedviga Pabjanova – nauczyciela OA w Ostravie;
Omówienie zastosowanego programu do nauki pisania jako „wymuszenia” prawidłowej postawy w pracy z komputerem – mgr M. Prasoł – nauczyciel informatyki w ZS w Gostyni.

Po wykładach, prelekcjach i warsztatach nastąpiła dyskusja.
Wymieniano poglądy i cieszono się, że jest ktoś (stowarzyszenie) kto zwraca na tę problematykę uwagę.
Wspaniała, gościnna atmosfera stworzona przez Panią mgr Jadwigę Pasierbek – Dyrektor Zespołu Szkół w Gostyni sprzyjała wymianie myśli i aktywnemu uczestnictwu w całym seminarium.

W dniu 4 grudnia 2007 r. odbyła się II część seminarium pt.: Pisma urzędowe, a błędy edytorskie i językowe. Odbyło się ono w gościnnych murach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach.

Prelegentem była – mgr Karina Mucha – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem zwrócono szczególną uwagę na układ pisma biurowego, stylistykę oraz zmiany w zasadach ortografii.
Prelegentka ustosunkowała się także do licznych pytań, które były do niej kierowane od czasu pierwszego seminarium.

Język polski jest tak bogaty, że nie zawsze znajduje się jedno i tylko jedno rozwiązanie przy redagowaniu jakiegoś dokumentu. Musimy znać kilka i to kilka poprawnych, żeby nasza korespondencja była wykonana perfekcyjnie.
Taki wniosek wysunęli wszyscy obecni na tym seminarium. Nauczyciele tym bardziej muszą pogłębiać swoją wiedzę, by aktualną przekazywać swoim uczniom. Oni to bowiem będą tworzyli korespondencję swojej firmy – pierwszy jej wizerunek.

W dniu 7 marca 2007 r. odbyło się seminarium „Pisma urzędowe a zmiany edytorskie i językowe”.

Było one w szczególności przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów: technika biurowa, praca biurowa, organizacja i technika pracy biurowej. Są to nauczyciele, którzy uczą przyszłych pracowników administracyjno-biurowych poprawności językowej przy redagowaniu pism biurowych.

Wśród uczestników seminarium byli także poloniści jak również personel administracyjny niektórych szkół.

Seminarium prowadziła mgr Karina Mucha – filolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie wykładu każdy z uczestników „znalazł” po kilka błędów, które popełnia pisząc pisma lub inne dokumenty. Dlatego też uczestnicy wraz z prowadzącą umówili się na ciąg dalszy rozważań nad językiem polskim w pismach i dokumentach urzędowych. Wstępny termin to październik 2007 r.

 

06.10.2006 r.

W ramach II Towarzyskich Spotkań z ZAV 6 października 2006 roku odbyło się seminarium na temat: „Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera w społeczeństwie informatycznym”, w którym udział wzięli: Jaroslav Zaviačič – Prezes Instersteno Group, Prezes Interinfo CzechyHelena Matoušková – aktualna, trzykrotna mistrzyni świata w pisaniu na komputerze
Miroslav Prochazka – dyrektor Obchodni Akademie w Hodoninie,
Bożena Zelinková – wicedyrektor Obchodni Akademie w Hodoninie,
Ludmila Bulová – nauczyciel przedmiotów informatycznych w Obchodni Akademie w Hodoninie,
Barbara Muc – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tychach,
Teresa Wawrzynek – prezes Stowarzyszenia Interinfo Polska,
oraz członkowie Stowarzyszenia Interinfo Polska.
Po powitaniu gości prowadząca spotkanie – dr Krystyna Sulwińska, nauczycielka ZSE w Chorzowie – (szkoła współpracuje ze szkołą z czeskiego Żlina) podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wyników nauczania pisania na klawiaturze komputera metodą bezwzrokową w polskiej szkole. Według niej nie ma w Polsce tradycji i kultury pisania na klawiaturze komputera, a zajęte przez Polaków164 miejsce w międzynarodowym konkursie organizowanym przez INTERSTENO GROUP pokazuje jak duży dystans dzieli nas od najlepszych.

Według J. Zaviačiča jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że wprowadzanie komputerów do szkół nie szło w parze z merytorycznym przygotowaniem nauczycieli uczących obsługi komputera. Barierą jest również brak polskiej klawiatury narodowej. Klawiatura programisty nie gwarantuje osiągania znaczących wyników na arenie międzynarodowej.

Goście z Hodonina podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie kształcenia nauczycieli, organizacji procesu kształcenia uczniów oraz wykorzystania w procesie nauczania programu Szkoła ZAV.

Polscy uczestnicy seminarium zwrócili uwagę, że naukę pisania na klawiaturze należy zacząć  już w  szkole  podstawowej, czyli jest to zadanie dla uczących tam informatyków, ale oni sami  w większości wypadków piszą patrząc na klawiaturę. Należy więc zacząć od szkolenia nauczycieli. Dobrze przygotowany nauczyciel informatyki powinien nie tylko dobrze znać się na komputerach, programach komputerowych, ale także umieć bezwzrokowo pisać na klawiaturze i wiedzieć jak tego nauczyć. Jest tu więc pole do działania dla Stowarzyszenia Interinfo jako organizatora kursów .

Podsumowując dyskusję Teresa Wawrzynek podziękowała wszystkim jej uczestnikom oraz zaproponowała kontynuowanie współpracy między polskim Stowarzyszeniem Interinfo a międzynarodowym Stowarzyszeniem Intersteno Group, tzn. kolejne spotkania i wspólne konkursy.

W dniach 31.01. – 01.02.2006 r. 5 członkiń Stowarzyszenia brało udział międzynarodowym seminarium, które miało miejsce w Obchodni Akademie w Bruntalu w Czechach.

Temat seminarium: Przedmioty związane z biurowością i korespondencją na tle innych przedmiotów zawodowych w czeskich i polskich szkołach o profilu ekonomicznym.

31 stycznia 2006 r. od godz. 8.00 polskie nauczycielki uczestniczyły w lekcjach pokazowych z nauki korespondencji i nauki pisania na klawiaturze. Miały także okazję „zobaczenia” egzaminu przeprowadzonego przez Interinfo Czechy wśród chętnych, posiadających najwyższe umiejętności uczniów Obchodni Akademie w Bruntalu.
Egzamin taki składa się z trzech części: korekta tekstu (wg znormalizowanych znaków korektorskich), korekta tekstu pod względem poprawności językowej, przepisywanie tekstu.
Forma tego egzaminu została w Czechach skonsultowana z Izbą Handlową, która takie właśnie umiejętności wymieniła jako najważniejsze wśród przyszłych pracowników.

Program seminarium:

  1.     inż. Andela Sedlačkova (Obchodni Akademie Bruntal) – Lekcje pokazowe z nauki korespondencji: Zasady redagowania pełnomocnictwa; Redagowanie listu motywacyjnego.
  2.     inż. Andela Sedlačkova (Obchodni Akademie Bruntal) – Lekcja pokazowa z nauki pisania na klawiaturze komputera wg Szkoły-ZAV.
  3.     JaroslavZaviačič (Interinfo Czechy) – Sprawność obsługi klawiatury komputera wymogiem wykształcenia młodego człowieka w dobie globalizacji.
  4.     inż. Helena Matousková (Interinfo Czechy) – Wpływ sprawności pisania na poprawność językową w nowoczesnych formach komunikacji.
  5.     mgr Magdalena Królikowska (Zespół Szkół nr 2 w Będzinie) – Zaawansowane przetwarzanie tekstów w edytorze Word w realiach polskiej szkoły.
  6.     mgr Elżbieta Ozga (Zespół Szkół nr 2 w Będzienie) – Stosowane środki i metody doskonalenia biegłości pisania metodą bezwzrokową, dziesięciopalcową.
  7.     mgr Kornelia Pryszczy (Zespół Szkół nr 2 w Tychach) – Metody aktywizujące stosowane na lekcjach przedmiotu: organizacja i technika pracy biurowej.
  8.     dr Krystyna Sulwińska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Chorzowie) – Porównanie tradycyjnej metody nauczania pisania na klawiaturze komputera i metody wspomaganej komputerowym programem Szkoła-ZAV na przykładzie ZSE w Chorzowie.
  9.     mgr Teresa Wawrzynek (Zespół Szkół nr 2 w Tychach) – Gra dydaktyczna jako środek zaangażowania uczniów w nabywnaiu umiejętności.
  10. Lívia Máthéová  (SOA  Presov – Słowacja) – Tematyka i złożoność tekstów dobieranych do programu Szkoła-ZAV.

Uczestnictwo w seminarium było bardzo owocne i inspirujące. Ta inspiracja zaowocuje niebawem zaproszeniem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu: technika biurowa oraz organizacja i technika pracy biurowej na warsztaty.

 

20 września 2005 r. odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Tychach oraz  Zespołu Szkół Ekonomicznych z Chorzowa, Obchodni Akademie ze Zlina wraz z Dyrektorami tych szkół oraz opiekunami uczestników konkursu:
I Towarzyskie Spotkanie ZAV. Gościem seminarium był radny Urzędu Miasta Tychy – Wiktor Wykręt oraz mistrzyni świata w pisaniu na klawiaturze komputera – Helena Matouskova i prezes Intersteno Group – Jaroslav Zaviacic. Mówiono o nauce pisania na klawiaturze komputera w Czechach i w Polsce. Zwrócono uwagę na układ klawiatury w Polsce, który nie jest dostosowany do języka polskiego (angielska klawiatura prowizorycznie dostosowana do polskich liter). Prezes Polskeigo Stowarzyszenia – Teresa Wawrzynek zaprezentowała uczestnikom seminarium nowoczesne urządzenie do opracowywania mówionego słowa – stenomask z dwoma mikrofonami. Na seminarium pokaz umiejętności dała mistrzyni świata w pisaniu na PC – Helena Matuoskoca uzyskując w trakcie pokazu wynik 1236 uderzeń na 1 minutę.